กำหนดการงานแถลงข่าว

 “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปีงบประมาณ 2562”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น.
ณ  ห้องคริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น ๑๙ อาคาร เกษร ทาวเวอร์

 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.                  ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๐.๐๐-๑๐.๐๕ น.                   ชมวิดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

๑๐.๐๕-๑๐.๑๐ น.                   พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

๑๐.๑๐-๑๐.๔๕ น.                   เสวนาพิเศษ  หัวข้อ “Digitizing Thai SMEs  เชื่อมผู้ประกอบการไทยด้วยปลายนิ้ว”  โดย

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– คุณธนนนทน์ พรายจันทร์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

– คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

– ดร.ภคินี อริยะ  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑๐.๔๕-๑๑.๑๕ น.                  เสวนาพิเศษ หัวข้อ “ Platforms to Global รวมตลาดไทยสู่โลกมาไว้แค่ปลายนิ้ว ” โดย  ผู้บริหารจากบริษัท e-Market place ๑๔ แห่ง

๑๑.๑๕-๑๑.๒๕ น.                   พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานพันธมิตรโครงการ ได้แก่

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

และผู้บริหารจากบริษัท e-Market place 14 แห่ง

๑๑.๒๕-๑๑.๓๐ น.                   ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าว และรับประทานอาหารเที่ยง

***หมายเหตุ               สื่อมวลชนสามารถสัมภาษณ์ผู้บริหารหลังจบการแถลงข่าวฯ

กำหนดการงานแถลงข่าว SME Online 2019 (252.6 KiB, 32 downloads)
February 21, 2019

กำหนดการงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปีงบประมาณ 2562”

กำหนดการงานแถลงข่าว  “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปีงบประมาณ 2562” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องคริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น ๑๙ อาคาร เกษร ทาวเวอร์   ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ […]