กำหนดการ
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์”
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

**********************************

  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.         ชมวีดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๕ น.         กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดย คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๐๙.๒๕ – ๑๒.๐๐ น.         WORKSHOP เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         สัมมนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์” โดย อาจารย์นลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องตราสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.         สัมมนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์”  (ต่อ) โดย อาจารย์นลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องตราสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

๑๖.๐๐ น.                       ตอบข้อซักถาม /สรุปปิดท้ายงานสัมมนา

***************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลพบุรี ครั้งที่ 4 พัฒนารูปแบบพัฒนาสินค้า (95.3 KiB, 52 downloads)

April 17, 2019

กำหนดการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์” จ.ลพบุรี

กำหนดการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี **********************************   ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ […]
April 17, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดสระบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กับหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – […]
April 17, 2019

กำหนดการ “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” จังหวัดสระบุรี

กำหนดการ “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี *************************   ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ […]
April 17, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดนครปฐม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กับหัวข้อเรื่อง “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 […]