กำหนดการ
“สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business)
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

**********************************

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.         ชมวีดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๕ น.         กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดย คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๐๙.๒๕ – ๑๒.๐๐ น.         WORKSHOP เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         สัมมนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.         สัมมนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) (ต่อ) โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

๑๖.๐๐ น.                       ตอบข้อซักถาม /สรุปปิดท้ายงานสัมมนา

***************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ นครปฐม 2 Google My Business (95.2 KiB, 42 downloads)
April 17, 2019

กำหนดการ “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) จังหวัดนครปฐม

กำหนดการ “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ********************************** ๐๘.๐๐ […]