กำหนดการ “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” จังหวัดสระบุรี

กำหนดการ
“เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย”
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

*************************  

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.      พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.      ชมวีดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๕ น.      กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดย คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      WORKSHOP เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      สัมมนา “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      สัมมนา “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย”  (ต่อ) โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

๑๖.๐๐ น.                  ตอบข้อซักถาม /สรุปปิดท้ายงานสัมมนา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สระบุรี 3 Facebook Page กำหนดการ (95.2 KiB, 59 downloads)