เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.สุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.สุพรรณบุรี กับหัวข้อเรื่อง “ขายสินค้าให้ปัง ดังบน Social Commerce” ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

คุณยุทธพงษ์ กอบกาญจนา
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ไร่จอมยุทธ์ จำหน่ายน้ำตาลอ้อยอินทรีย์

คุณณัฐธนนท์ ปรัชาพิริยกรณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจ : บ้านไร่สุพรรณ จำหน่ายน้ำนมข้าวโพด

คุณปรรณพัชร์ เกษโกวิท
ผู้ประกอบการธุรกิจ : นันทวรรณ จำหน่ายขนมตังเมกรอบ

คุณฐานิส ปลัดศรีช่วย
ผู้ประกอบการธุรกิจ : จำหน่ายหมี่กรอบนายกเต่า

 

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี