วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว กลุ่ม B กับหัวข้อเรื่อง การวางระบบหลังบ้าน “ธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน์ ปิดทางเจ๊ง เปิดทางรวย ปั้นยอดสวยแบบมืออาชีพ” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณอุไรวรรณ กฤษณะภูษิต
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ SAI 

“เราขาดความรู้บางขั้นตอนของการทำธุรกิจ จึงมาเข้าโครงการฯ
ผลก็คือ เราได้ความรู้มาต่อยอดที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณนัคมน แท่นธนวงศ์
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ JEMISU 

“สนุก ได้อัพเดตความรู้ เปิดโลกทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเครื่องสำอาง
และอยากให้สร้างสรรค์กิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณสุทธิพร พูลสวัสดิ์
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ FAIRIESTA 

“ทุกธุรกิจจะหยุดพัฒนา ผลิตภัณฑ์/สินค้า ไม่ได้ เพราะความต้องการของมนุษย์
มีความหลากหลาย และเฉพาะทางมากขึ้น ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี และ สสว.
ที่จัดกิจกรรมได้สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณหัสยา สกุลนามอเนก
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ ALLEGRO ORGANIC 

“คุ้มค่ามากที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ วิทยากรถ่ายทอดได้ดี
ลึกซึ้งและมีประโยชน์ควรจัดกิจกรรมบ่มเพาะเช่นนี้ต่อไปอีก”

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี