กำหนดการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 กำหนดการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม วชิระนาวา ชั้น ๙ อาคาร ๔ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

………………………………………………………………………………

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.      พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.      ชมวีดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๕ น.      กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดย คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๐๙.๒๕ – ๑๒.๐๐ น.      WORKSHOP เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      สัมมนา จับให้มั่น คั้นให้อยู่ กับพฤติกรรมผู้ซื้อยุคดิจิทัล ” โดย คุณว่านน้ำ พันทิป Digital Influencer และวิทยากรด้าน Digital Marketing

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      สัมมนา เพิ่มยอดขายร้านค้าออนไลน์ ง่ายด้วยการเขียนแบบนี้” โดย คุณว่านน้ำ พันทิป Digital Influencer และวิทยากรด้าน Digital Marketing

๑๖.๐๐ น.                  ตอบข้อซักถาม /สรุปปิดท้ายงานสัมมนา

***************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ ปทุมธานี ครั้งที่ 8 (03 ส.ค.) (294.2 KiB, 59 downloads)