กำหนดการ “การอบรม หัวข้อการตลาด ในยุคดิจิทัล และเปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ LNW ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

กำหนดการ
“การอบรม หัวข้อการตลาด ในยุคดิจิทัล และเปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ LNW
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1  และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  ห้อง 201 ห้อง 301 ห้อง 304 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.40 น. ผู้ดำเนินงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ

09.40 – 10.45 น. อบรมหัวข้อ “การตลาด ในยุคดิจิทัล”โดย คุณพลเทพ มาสรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดติจิทัล

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น. อบรมหัวข้อ “การตลาด ในยุคดิจิทัล” (ต่อ) โดย คุณพลเทพ มาสรังสรรค์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดติจิทัล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. อบรมหัวข้อ “การตลาด ในยุคดิจิทัล” (ต่อ)” โดย คุณพลเทพ มาสรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดติจิทัล

14.30 – 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 – 16.00 น. อบรมหัวข้อ “การตลาด ในยุคดิจิทัล” (ต่อ)โดย คุณพลเทพ มาสรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดติจิทัล

ตอบข้อซักถาม

กำหนดการ
“การอบรม หัวข้อการตลาด ในยุคดิจิทัล และเปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือ LNW

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ห้อง 201 ห้อง 301 ห้อง 304 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
**********************************
วันที่ 1 มีนาคม 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. Workshop “เปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือ LNW” โดย คุณนิติกานต์ รงรอง และ คุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 13.00 น. Workshop“เปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือ LNW” (ต่อ) โดย คุณนิติกานต์ รงรอง และ คุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

NameSizeHits
NameSizeHits
20200708-09- Marketonline102.7 KiB43
2020070809-content Marketing102.7 KiB28
Agenda 29 Feb - 1 Mar 63 - กำหนดการ 210.5 KiB30
Workshop LineOA100.6 KiB45