เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.กรุงเทพมหานคร

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” และวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.30 – 16.00 น.

 


 

คุณไพศาล ประกอบผล : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร

“โครงการ Digital Marketing ปี 2563 จาก สสว. และ มทร.ธัญบุรี

ที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับคนเริ่มต้นธุรกิจ”

 


 

คุณพุฒิพัฒน์ พูลมาลัยทรัพย์ : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร


“หลายอย่างเปลี่ยนแปลง… เราในฐานะคนทำธุรกิจจึงต้องปรับและเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน

และเชื่อว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้”

 


 

คุณสุภาวดี จงจำเนียร : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร

“สิ่งหนึ่งที่ได้รับคือ การได้แนวทางในการทำธุรกิจออนไลน์

ทำให้จับจุดธุรกิจและตั้งหลักเพื่อเดินต่อไปได้อย่างมีเป้าหมาย”

 


 

คุณเสาวณี ตั้งสถาพรพันธ์ : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร

“ช่องทางออนไลน์บางอย่างได้ใช้อยู่บ้าง แต่ไม่ถึงขั้นเชิงลึกการได้อบรมในโครงการฯ

ทำให้ได้รู้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะฟีเจอร์ของเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์”

 

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี