เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม C)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” และวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.30 – 16.00 น.

 


 

คุณไพศาล ประกอบผล : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร

“โครงการ Digital Marketing ปี 2563 จาก สสว. และ มทร.ธัญบุรี

ที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับคนเริ่มต้นธุรกิจ”

 


 

คุณพุฒิพัฒน์ พูลมาลัยทรัพย์ : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร


“หลายอย่างเปลี่ยนแปลง… เราในฐานะคนทำธุรกิจจึงต้องปรับและเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน

และเชื่อว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้”

 


 

คุณสุภาวดี จงจำเนียร : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร

“สิ่งหนึ่งที่ได้รับคือ การได้แนวทางในการทำธุรกิจออนไลน์

ทำให้จับจุดธุรกิจและตั้งหลักเพื่อเดินต่อไปได้อย่างมีเป้าหมาย”

 


 

คุณเสาวณี ตั้งสถาพรพันธ์ : ผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร

“ช่องทางออนไลน์บางอย่างได้ใช้อยู่บ้าง แต่ไม่ถึงขั้นเชิงลึกการได้อบรมในโครงการฯ

ทำให้ได้รู้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะฟีเจอร์ของเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์”

 

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี