เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี (กลุ่ม C)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์” ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องกาลพฤษ์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  เวลา 08.00 – 16.00 น.

 


 

คุณแสงระวี จงใจภักดี : ผู้ประกอบการแบรนด์สินค้า หอมจัง จ.สุพรรณบุรี

 

 


 

คุณน้ำเชื่อม โตพันธุ์ดี : ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับเงินฉลุลาย บ้านช่างเงิน จ.สุพรรณบุรี

 

 


 

คุณใจเพชร พระปัจจี : ผู้ประกอบการผลิตภาชนะจากกาบหมากแบรนด์สินค้า เพชร จ.สุพรรณบุรี

 

 


 

คุณพรสวรรค์ สุริวงศ์ : ผู้ประกอบการธุรกิจกระเป๋าผ้าขาวม้า By Porntip จ.สุพรรณบุรี


 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี