เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม B)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.00 – 16.00 น.

 


 

คุณสวิตตา อดิสรณกุล : ผู้ประกอบการธุรกิจสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง-ผ้าสะท้อนแสง จ.กรุงเทพมหานคร

 

 


 

คุณณรรถกร จิตสทธนาผล : ผู้ประกอบการยาสีฟัน Denetal White จ.กรุงเทพมหานคร

 

 


 

คุณพรรษวัชร ภักตร์ผ่อง : ผู้ประกอบการธุรกิจประกันชีวิต จ.กรุงเทพมหานค

 

 


 

คุณณิรุบล เสถียรวรภรณ์ : ผู้ประกอบการธุรกิจ Organic Skincare : Znya Organic จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี