เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม A)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล Digital Marketing Plan” ณ ห้องประชุม Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 10.00 – 17.00 น.

 


 

คุณเสาวลักษณ์ จินทร : บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร

 

 


 

คุณพิรัฐพงศ์ กิตติวีระภัค : บริษัท โวลท์เทค เทรดดิ้ง จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร

 

 


 

คุณพิมลสิริ ธราเพชรสวัสดิ์ : บริษัท ที ซี ที 1995 ไดเวอร์ซิไฟด์ จำกัด จ.กรุงเทพมหานค

 

 

จัดทำโดย : Thailand e-Business Centre และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มทร.ธัญบุรี)