งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม A)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล Digital Marketing Plan” ณ ห้องประชุม Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 10.00 – 17.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหลักสูตรเชิงลึก (กลุ่ม A) จ.กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมมอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ Digital Marketing Plan เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้พร้อมกับการได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำจริงเพื่อสามารถไปต่อยอดในทางธุรกิจของตนเองได้ และหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการจะสามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

 

คุณวนิดา จรูญเพ็ญ หัวหน้าส่วนทะเบียนสมาชิกและสิทธิประโยขน์ SMEs ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Digital Marketing ในครั้งนี้ ทาง สสว. ต้องการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์ การช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ และต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มมากขึ้น และคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมอบรมภายในงานจะสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์และสามารถขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ได้

คุณวนิดา จรูญเพ็ญ
หัวหน้าส่วนทะเบียนสมาชิกและสิทธิประโยขน์ SMEs
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ (กลุ่ม A) ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดดิจิทัลในครั้งนี้ โดยทางมทร.ธัญบุรี ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี ในปีนี้จึงต้องการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการได้สามารถเข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีช่องทางการตลาดออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น และสำหรับผู้ประกอบการทุกคนที่ได้เข้าร่วมอบรมภายในงานจนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้นั้น ทางมหาวิทยาลัยหวังว่าความรู้ที่ผู้ประกอบการได้รับจะเป็นประโยชน์จนสามารถขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ได้

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

จากนั้นพบกับการบรรยาย กิจกรรม Workshop และ Case Study เรื่อง “การสร้างยอดขายและโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Facebook, Instagram และ Line OA” โดย คุณปฏิภาณ เพ็ชร์จุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งได้มาสอนเกี่ยวกับ Digital Marketing ประกอบไปด้วยหัวข้อ Digital Landscape & Facebook Marketing Tools การตลาดออนไลน์ที่ถูกต้องในโลกดิจิทัลคืออะไร การทำความเข้าใจแนวคิดและมุมมองของนักการตลาดดิจิทัล การเรียนรู้เครื่องมือ คำศัพท์และฝึกทำการตลาดโดยใช้ FB Post อย่างมืออาชีพ เทคนิคการโพสต์ และการตั้งค่าเบื้องต้น หัวข้อ Digital Marketing for Targeting Audiences Efficiency on Facebook & Instagram กับการทำโฆษณา Facebook & Instagram Ads เพื่อเข้าถึงหัวใจของการทำโฆษณาให้ตรงเป้าหมาย การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เจาะลึกถึงรายละเอียดของแต่ละกลุ่มได้ การยกตัวอย่าง Case Studies เพื่อลงมือทำจริง การเรียนรู้การวัดผลโฆษณาและปรับปรุงให้โฆษณาดีขึ้นกว่าเดิม การเข้าสู่การวางแผนแคมเปญดิจิทัลอย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ และการ Creative Optimization ทำโฆษณาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสร้างสรรค์สำหรับ Enterpreneur, Start-up, SMEs, Corporates & Enterprises สอนเรื่อง Line OA เกี่ยวกับการสร้างบัญชี Line OA และสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือพื้นฐาน การเรียนรู้กลยุทธ์ดึงกลุ่มคนผู้สนใจให้ Add Friend เป็น Followers ทั้งจาก Offline และ Online การส่งข้อความต้อนรับอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจด้วย Greeting Message Rich Menu การสร้างเมนูอย่างไรให้ลูกค้ารู้จักกับแบรนด์มากขึ้น กระตุ้นการซื้อของลูกค้าด้วยฟีเจอร์ Coupon กลยุทธ์ Engagement Content สร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  กลยุทธ์การใช้ Promotion เพื่อจูงใจให้ผู้ติดตามตัดสินใจซื้อสินค้า กลยุทธ์การเขียน Sales Copy ให้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้ติดตาม การโปรโมทสินค้า หรือส่งสารไปยังลูกค้าด้วย Rich Content ทำให้ดี ให้โดน และในหัวข้อสุดท้ายเรื่อง Stimulation Workshop: Social Media Advertising เป็นกิจกรรม Workshop เพื่อทดลองลงมือทำจริงในการใช้เครื่องมือที่ได้เรียนรู้มาสร้างสรรค์แนวคิดให้ตอบโจทย์ในโลกธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือกระทั่ง Start-up ของตัวคุณเองได้


คุณปฏิภาณ เพ็ชร์จุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ส่วนวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 การบรรยาย กิจกรรม Workshop และ Case Study เรื่อง “การสร้างยอดขายและโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ Google” โดย คุณอรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้มาสอนในเรื่องของ Digital Marketing 101 by Google Ads ทำไมถึงต้องทำโฆษณา Google? การโฆษณา Google สามารถช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างไร? ข้อดีของการทำโฆษณา Google (ที่คุณจะไม่เห็นจากโฆษณาในแบบอื่นๆ) รูปแบบต่าง ๆ ของโฆษณา Google การโฆษณาแบบการค้นหา (Google Search Ads) ทำงานอย่างไร? วิธีการจัดอันดับของโฆษณาที่ Google ใช้ (Ad Rank) ความสำคัญของคะแนนคุณภาพ (Quality Score) การเจาะลึกโครงสร้างของบัญชีโฆษณา Google Ads (Account Structure)  ความสำคัญของคีย์เวิร์ด (Keywords) การทำความรู้จักกับ Search Intent (ทำไมคนถึงค้นหา?) Keyword Match Types คืออะไร? การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของคุณด้วย “คีย์เวิร์ดเชิงลบ (Negative Keywords)” การ Search Terms ต่างกับ Search Keywords อย่างไร? การวัดผล วิเคราะห์ และปรับปรุง (Analyze and Optimize) และเป้าหมายในการทำโฆษณาของคุณคืออะไร? พร้อมกิจกรรม Workshop และ Case Study โดย คุณยงพฤทธิ์ เยี่ยงอร่ามกุล ผู้บริหารบริษัทชั้นนำอย่าง Lazada, Zalora, Ensogo, Eatigo และคุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder of TeC เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อจัดทำ Digital Marketing Plan สำหรับนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ที่ได้อบรมมา และการตั้งงบประมาณการตลาดออนไลน์อย่างชาญฉลาด


คุณอรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม Workshop และ Presentation เรื่อง “Digital Marketing Plan” โดย คุณยงพฤทธิ์ เยี่ยงอร่ามกุล ผู้บริหารบริษัทชั้นนำอย่าง Lazada, Zalora, Ensogo, Eatigo  และคุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder of TeC เป็นกิจกรรมในการนำเสนอผลงานกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม และการนำเสนอแบบรายบริษัทต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะและการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผน

คุณยงพฤทธิ์ เยี่ยงอร่ามกุล ผู้บริหารบริษัทชั้นนำอย่าง Lazada, Zalora, Ensogo, Eatigo
คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder of TeC

 

สำหรับการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการผ่อนปรนที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการคัดกรองผู้ประกอบการทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ณ จุดทางเข้า และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกห้องอบรมและจุดรับประทานอาหารในพื้นที่จัดอบรม และสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
Digital Marketing : Facebook & IG & Line8.5 MiB35
Digital Marketing : Google Ads3.9 MiB35
How to “Optimize Your Digital Marketing Budget”1.5 MiB40

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี