Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้)”

(Success case) สถานประกอบการ หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้) ผู้นำเข้าอุปกรณ์ชาไข่มุก สัมภาษณ์ คุณนันท์ชนก ศรีเทพ หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing มองเห็นในจุดที่บกพร่องของธุรกิจตนเอง เลยทำให้คิดค้น Freppe’pop เป็นเครื่องดื่มผลไม้ปั่นแท้เกล็ดหิมะ เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการลงทุน หลังจากเข้าร่วมโครงการ ยอดขายเพิ่มขึ้น 60-70%