Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Khaki Bros. สัมภาษณ์ คุณเสถียร ลู่ศิลปศาสตร์ Operation manager และคุณชุลีภร สถาพรวจนา Sale manager พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ร่วมกับ LNWshop ในการทำ Website e-commerce ทำให้ยอดขายในการขายออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น 50-60% และในช่วงสถานการณ์โควิดได้ขยายฐานลูกค้าในส่วนของการขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพราะเริ่มผลิตหน้ากากอนามัย 3D mark นอกจากการขายเสื้อผ้าแบรนด์ Khaki Bros แบบหน้าร้าน Offline