Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด รับผลิตสินค้า OEM พัฒนาสินค้า ทั้งในของโรงแรมและภาครัฐ เครื่องสำอาง/ ความงาม พร้อมทั้งจดทุนทะเบียนใหม่เป็น บริษัท บีแอลซี คอสเมติกส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของ บีเเอลซี คือ ยาสีฟันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และลูกค้าต่างประเทศให้การยอมรับ ถือเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม สัมภาษณ์ คุณบุญเลิศ หาญเอียด กรรมการผู้จัดการ พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing โดยการใช้ความรู้ในสื่อออนไลน์ ทั้ง Shopee Lazada มาพัฒนาตนเองและพนักงานในการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้สินค้าไปต่างประเทศ ก่อนเข้าร่วมโครงการมียอดขายที่ 50 % หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น 30-70 %