.เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ "โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562" จ.สุพรรณบุรี
งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.สุพรรณบุรี
July 11, 2019
วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.สุพรรณบุรี
July 11, 2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.สุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.สุพรรณบุรี กับหัวข้อเรื่อง “ขายสินค้าให้ปัง ดังบน Social Commerce” ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

คุณยุทธพงษ์ กอบกาญจนา
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ไร่จอมยุทธ์ จำหน่ายน้ำตาลอ้อยอินทรีย์

คุณณัฐธนนท์ ปรัชาพิริยกรณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจ : บ้านไร่สุพรรณ จำหน่ายน้ำนมข้าวโพด

คุณปรรณพัชร์ เกษโกวิท
ผู้ประกอบการธุรกิจ : นันทวรรณ จำหน่ายขนมตังเมกรอบ

คุณฐานิส ปลัดศรีช่วย
ผู้ประกอบการธุรกิจ : จำหน่ายหมี่กรอบนายกเต่า

 

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี