.เกี่ยวกับโครงการ – www.smeonline.rmutt.ac.th/62

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME
ปีงบประมาณ 2562

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับ SMEs ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

3.กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิก สสว. หรือผู้ประกอบการในโครงการ สสว. หรือผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่เป็นสมาชิก สสว. และวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง หรือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เข้มแข็ง

4.พื้นที่ดำเนินการ

ภาคกลาง

5.ขอบเขตการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการ

5.1 รับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ละการดำเนินงานโครงการ ดังนี้
5.1.1 ดำเนินการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีจำนวนผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15,080 (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบ) ราย คัดเลือกและแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมตามความจำเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่เปิดร้านค้าออนไลน์
 2. ผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว
 3.  ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ
5.1.2 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 (สี่) ครั้ง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น
5.1.3 ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการฯ จำนวน 1 (หนึ่ง) ครั้ง และปิดโครงการฯ จำนวน 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) สื่อ ครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยหน่วยร่วมดำเนินการฯ ต้องนำเสนอรูปแบบงานแถลงข่าวให้ สสว. เห็นชอบก่อนดำเนินการ
5.2 เตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำเนื้อหาสินค้า การปรับปรุงเนื้อหาสินค้า การให้คำแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ดังนี้
5.2.1 ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งสินค้า ไม่ต่ำกว่า 2 (สอง) มุมมอง/ผลิตภัณฑ์ หรือจัดทำเนื้อหาของสินค้า หรือปรับปรุงเนื้อหาสินค้า/บริการ หรือให้คำแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30,000 (สามหมื่น) ผลิตภัณฑ์
5.2.2 เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และจัดประชุม Focus Group เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการส่งเสริมผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมนำร่องระบบการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ 1 (หนึ่ง) รูปแบบ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการขยายผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะด้านนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ ดังนี้
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ในรูปแบบร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database) ให้แก่ Business Unit จำนวน 1 ระบบ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีระบบจัดการหน้าร้านออนไลน์ โดยผู้จัดการร้านค้าสามารถเข้าไปจัดการหน้าร้านออนไลน์ โดยการเพิ่ม-ลด สินค้าได้ และสามารถแสดงรูปพร้อมรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าได้
 • สามารถแสดงสินค้าตามประเภทและหมวดหมู่ได้
 • มีระบบการซื้อ ขายสินค้าออนไลน์ (Shopping Cart) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 • มีระบบการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์แบบต่างๆได้
 • มีระบบสนับสนุนการจัดการสต๊อกสินค้า เพื่อให้ผู้จัดการร้านค้าสมารถดูแลและบริหารจัดการสต๊อกสินค้าได้
 • มีระบบสนับสนุนการจัดส่งสินค้าให้กับผู้สั่งซื้อได้
 • มีระบบสมาชิกร้านค้า เพื่อสนับสนุนการสั่งซื้อและกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกได้
 • มีระบบเชื่อมต่อการลงทะเบียนผ่านระบบ Social Network ต่างๆ ได้ เช่น Facebook หรือ Google Account
 • มีระบบจัดการแพคเกจการส่งเสริมการขาย (Promotion) แบบต่างๆ ได้ เช่น การจัดการส่วนลด เป็นต้น
 • มีระบบรายงานการซื้อขายและสถิติต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ได้
2) คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดทำร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database) 3) พัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมของร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database) ไม่น้อยกว่า 1 ราย เพื่อนำสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาพัฒนาและนำขึ้นจำหน่ายบนระบบร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database)
4) พัฒนาผู้ประกอบการ SME หรือ วิสาหกิจชุมชน พร้อมพัฒนาเครือข่ายระหว่างที่ปรึกษาผู้นำวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SME หรือ วิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 25 ราย เพื่อรวมพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน และนำขึ้นจำหน่ายบนระบบร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์
5) จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา หรือประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้ประกอบการ SME หรือวิสาหกิจชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
6) จัดหาที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้และคำนำในการพัฒนา ผู้นำวิสาหกิจชุมชน และ ผู้ประกอบการ SME หรือ วิสาหกิจชุมชน ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านบัญชี การเงินและการลงทุน ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
7) จัดอบรมเชิงลึกให้กับผู้นำวิสาหกิจชุมชน หรือตัวแทนเพื่อเป็นผู้จัดการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       5.3. ส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆ ตามความต้องการของตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ การอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ การให้คำปรึกษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้า เป็นต้น
5.3.1 จัดทำหลักสูตรการออนไลน์ด้าน Digital Marketing         จำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) หลักสูตร หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) นาที และต้องมีตัวอย่างเนื้อหาในรูปแบบ Word พร้อมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 12,400 (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย) ราย
5.3.2 ส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆ ตามความจำเป็นและศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการ ดังนี้
 • กลุ่มผู้ประกอบที่ยังไม่เปิดร้านค้าออนไลน์ จำนวน 2,000 (สองพัน) ราย
 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ พร้อม Work Shop อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพ การโปรโมทสินค้า หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. นำสินค้าขึ้นขายบนตลาดออนไลน์ อาทิ E-Market Place, Web Page, Facebook, Line@ เป็นต้น
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ อาทิ Facebook, Line@, Search Engine, คูปองส่วนลด เป็นต้น
 • กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว จำนวน 650 (หกร้อยห้าสิบ) ราย
 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ พร้อมทำ Work Shop อาทิ Digital Marketing Logistics หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วัน
 2. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ อาทิ ปรับปรุง Packaging เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ (E-Market Place. Web Page, Facebook, Line@) เป็นต้น
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ อาทิ Facebook, Line@, Digital Marketing เป็นต้น
 • กลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ จำนวน 30 (สามสิบ) ราย
 1. จัดหาที่ปรึกษาในด้านที่จำเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ กลยุทธ์ Digital Marketing/ การพัฒนา Packaging/การต่อยอดในตลาดสากล (อาทิ Alibaba, E-bay, Amazon. Thaitrade)/การแปลภาษาเนื้อหาสินค้า (อาทิ อังกฤษ จีน) เป็นต้น
 2. ติดตามผลการให้คำปรึกษา และจัดทำรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา
 • 5.4. ดำเนินงานจัดทำรายงาน สรุปฉบับสมบูรณ์ (แบบ สสว.300) ของ”โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562 โดยสรุปผลงานภาพรวมของโครงการและขอบเขตการดำเนินการตามรายละเอียดโครงการ อีกทั้งแผนการดำเนินการ แผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งสรุปปัญหา-อุปสรรค รวมไปถึงแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินงานต่อไปในรูปเข้าเล่นและบันทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 (สาม) ชุด 

6.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต

 หน่วยนับ

 เป้าหมาย

วิธีการวัด

1. สินค้าและบริการ ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า

 ผลิตภัณฑ์

30,000

จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า

ราย

15,080

จำนวนผู้ประกอบการทีได้เข้ารับการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์

3. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการนำร่องรูปแบบร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database)

ราย

25

รายงานผลการประเมินผู้ประกอบการในรูปแบบร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database)

ผลลัพธ์

 หน่วยนับ

 เป่าหมาย

วิธีการวัด

1. มียอดจำหน่ายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า

 ล้านบาท

170

จำนวนยอดจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2-3 ปี

2. รูปแบบร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database)

รูปแบบ

1

จำนวนรายงานผลการดำเนินงานรูปแบบร้านค้าวิสาหกิจออนไลน์ (Web Database)