.เกี่ยวกับโครงการ – www.smeonline.rmutt.ac.th/63

 

1.หลักการและเหตุผล 

       สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอกนิกส์ สำหรับ SME ตั้งแต่ปี 2560-2562 เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ผลการดำเนินงานในปี2560-2561 มีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์จำนวนกว่า 165,000 รายถ่ายภาพสินค้าและจัดทำเนื้อหาสินค้ากว่า 300,000 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 24,000 ราย และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท

การทำ Digital Marketing นั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่โฆษณาปล่อยไว้บนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าด้วย สาเหตุสำคัญที่ SME จำเป็นต้องปรับตัวมาใช้ Digital Marketing คือ  1. สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า 2. การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และทุกคนให้ความสนใจ 3. เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด 4. โอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้ อีกทั้งยังสร้างความตระหนักและตื่นตัว ต่อให้ผู้ประกอบการนำ Digital Marketing มาใช้ในธุรกิจ
       ดังนั้น สสว. จึงจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 นอกเหนือจากการให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บน แพลตฟอร์ม (E-Marketplace)และช่องทางต่างๆแล้ว ยังได้นำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ อันนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ
3. เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ

3. กลุ่มเป้ามาย

1. ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ผู้ประกอบการขนาดย่อม
2. บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์

4.พื้นที่ดำเนินการ

ภาคกลาง(ตอนบน) และปริมณฑล

5.ขอบเขตการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

1. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด โดยแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
– กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่
– กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว
– กลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ

2. ส่งเสริมการทำธุรกิจออนไลน์ อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ (Plat form /Facebook(Fan Page)/Line@(OA)) การสร้างเว็บเพจ การเปิดร้านค้าแบบ Business Unit การส่งเสริมการขาย เป็นต้น ดังนี้

 • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ อาทิ การบริหารจัดการธุรกิจ การเขียนเนื้อหาสินค้า เทคนิคการถ่ายภาพ (Logistics/ Digital Marketing) และจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Facebook Live) การอบรมผ่าน Facebook สสว. หรือ Facebook ของโครงการ
 • ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่
      –  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การเปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางต่างๆ และการโปรโมทสินค้าตามศักยภาพของผู้ประกอบการ
      –   จัดหาทีมงานและอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพนิ่งสินค้าสำหรับบริการผู้ประกอบการในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) 
 • ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว
       –  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ อาทิ การทำ Social & Digital Marketing  การสร้าง Content เป็นต้น
       –  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
       –  จัดให้มีที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ หรือด้าน Social & Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ
       –  จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งบรรยากาศและภาพรวมการจัดอบรม   

6.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วิธีการวัด

1.จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ หรือ Digital Marketing

ราย

1,200

จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ หรือ Digital Marketing

2.จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้

ราย

600

จำนวน link ร้านค้าออนไลน์

3. จำนวนผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในด้านที่จำเป็น อาทิ การทำ Digital Marketing เป็นต้น

ราย

340

จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในด้านที่จำเป็น อาทิ Digital Marketing เป็นต้น

ผลลัพธ์

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วิธีกาวัด

1.สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการ

ล้านบาท

10

จำนวนยอดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในโครงการในระยะเวลา 2-3 ปี