May 12, 2021

สสว.-มทร.ธัญบุรี ชวนผู้ประกอบการเรียนการทำธุรกิจออนไลน์ช่วงโควิด-19 (TalknewsOnline)

สสว. – มทร.ธัญบุรี ชวนผู้ประกอบการเรียนการทำธุรกิจออนไลน์ช่วงโควิด-19 แหล่งที่มา https://www.facebook.com/1663329517046682/posts/4121174074595535/?d=n นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง สสว. ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ […]
May 2, 2021

สสว.-มทร.ธัญบุรี ชวนผู้ประกอบการเรียนการทำธุรกิจออนไลน์ช่วงโควิด-19 (gooduniversity)

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมกิจกรรมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19 แหล่งที่มา https://gooduniversity.net/rmutt-142/ นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง สสว. ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ และการใช้ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทั่วโลกต้องประสบกับภาวะวิกฤติที่ทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตบนแนวคิดวิถีใหม่ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้วนประสบกับความท้าทาย จึงอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใช้โอกาสในการเพิ่มช่องทางการเข้าสู่โลกออนไลน์ ใช้เครื่องมือทางการขายให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน […]
May 2, 2021

สสว.-มทร.ธัญบุรี ชวนผู้ประกอบการเรียนการทำธุรกิจออนไลน์ช่วงโควิด-19 (eduzones)

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมกิจกรรมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19 นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง สสว. ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ และการใช้ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทั่วโลกต้องประสบกับภาวะวิกฤติที่ทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตบนแนวคิดวิถีใหม่ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้วนประสบกับความท้าทาย จึงอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใช้โอกาสในการเพิ่มช่องทางการเข้าสู่โลกออนไลน์ ใช้เครื่องมือทางการขายให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้และหาโมเดลการหารายได้แบบใหม่อีกด้วย […]
>> รับสมัคร