July 11, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการ งานสัมมนา ในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
July 10, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ งานสัมมนาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น […]
June 20, 2020

งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม B)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
>> รับสมัคร