April 7, 2021

กำหนดการอบรม “การตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายด้วย Smart phone เครื่องเดียว” วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564

  กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายด้วย Smartphone เครื่องเดียว” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง […]
>> รับสมัคร