July 11, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการ งานสัมมนา ในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
July 10, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ งานสัมมนาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น […]
>> รับสมัคร