เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.ปทุมธานี (กลุ่ม C)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “การตลาดในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

 


 

คุณพัชราพร เอี่ยมแสง : ผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี

“ต้องการผลักดันธุรกิจของตนเอง เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัว
จึงตั้งใจมาเข้าร่วมโครงการ SME Online ครั้งนี้
ที่ มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้น”

.

 


 

คุณรัตนาภรณ์ ดวงจันทร์คล้อย : ผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี

“Digital Marketing มีความสำคัญมากในยุคนี้
องค์ความรู้อัพเดตและเปลี่ยนไปตลอดผู้ประกอบการทุกคน
ต้องขวนขวายหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ”

.

 


 

คุณวรเชษฐ์ บัวบาง : ผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี

“จากการอบรมครั้งนี้ ได้เห็นมุมมองการตลาดออนไลน์
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยได้แรงบันดาลใจในการสร้าง
และพัฒนาธุรกิจของตนต่อไป”

.

 


 

คุณอัจฉราพร พิทักษ์วงศ์ : ผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี

“ทีมวิทยากรเก่ง สื่อสารเข้าใจง่าย และให้คำแนะคำได้ดี
อยากให้มีการจัดโครงการฯ เช่นนี้ต่อไปอีก
เพราะเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนยังต้องการความรู้
และแนวทางการพัฒนาธุรกิจต่อไป”

.

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี