เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.สิงห์บุรี (กลุ่ม C)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันพุธที่ 8 และวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “อ่านเกมให้ขาดเรื่องการตลาดออนไลน์” ณ ห้องโสมชา ชั้น 1 โรงแรมไซยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เวลา 08.00 – 16.00 น.

 


 

คุณกิตติพงษ์ จันทราสา : ผู้ประกอบการธุรกิจ Fashion and Jewelry จ.สิงห์บุรี

 

 


 

คุณพรกมล เหมือนศรี : ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปผลไม้ จ.สิงห์บุรี


 


 

คุณพิมพ์ปวีณ์ วงษ์ทองคำ : ผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าทองม้วนคุณนายเจี๊ยบ จ.สิงห์บุรี

 

 


 

คุณรดา วัชรพลชัย : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน จ.สิงห์บุรี

 

 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี