.www.smeonline.rmutt.ac.th/63 – โครงการเพิ่มศักภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563


เกี่ยวกับโครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ดำเนินการต่อเนื่องมา 3 ปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ ตลาดออนไลน์ ให้ ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ จัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมโครงการ


เสียงจากผู้ประกอบการ


ข่าวสารโครงการ


ข่าวหนังสือพิมพ์

ดูทั้งหมด