.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

  • ให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บน แพลตฟอร์ม  (E-Marketplace) และช่องทางต่างๆ
  • นำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับโครงการ


โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563


โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ดำเนินการต่อเนื่องมา 3 ปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ ตลาดออนไลน์ ให้ ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ จัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการ


เสียงจากผู้ประกอบการ


เสียงจากผู้ประกอบการ

ข่าวสารโครงการ


ข่าวหนังสือพิมพ์

ดูทั้งหมด