สสว.เปิดโครงการส่งเสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME

สสว.เปิดโครงการส่งเสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME

การทำการค้าผ่านตลาดออนไลน์ มีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จึงร่วมกับ 5 องค์กร จัดทำโครงการ SME Online ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างช่องทางการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการSME บนตลาดออนไลน์