.www.smeonline.rmutt.ac.th/62 – โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562
  • ให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บน แพลตฟอร์ม  (E-Marketplace) และช่องทางต่างๆ
  • นำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับโครงการ


โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2562


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เสียงจากผู้ประกอบการ


เสียงจากผู้ประกอบการ

ข่าวสารโครงการ