.วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ "โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562" กรุงเทพมหานคร
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร
July 24, 2019
กำหนดการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, ๓, ๑๗, ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
July 26, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว กลุ่ม B กับหัวข้อเรื่อง การวางระบบหลังบ้าน “ธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน์ ปิดทางเจ๊ง เปิดทางรวย ปั้นยอดสวยแบบมืออาชีพ” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณอุไรวรรณ กฤษณะภูษิต
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ SAI 

“เราขาดความรู้บางขั้นตอนของการทำธุรกิจ จึงมาเข้าโครงการฯ
ผลก็คือ เราได้ความรู้มาต่อยอดที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณนัคมน แท่นธนวงศ์
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ JEMISU 

“สนุก ได้อัพเดตความรู้ เปิดโลกทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเครื่องสำอาง
และอยากให้สร้างสรรค์กิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณสุทธิพร พูลสวัสดิ์
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ FAIRIESTA 

“ทุกธุรกิจจะหยุดพัฒนา ผลิตภัณฑ์/สินค้า ไม่ได้ เพราะความต้องการของมนุษย์
มีความหลากหลาย และเฉพาะทางมากขึ้น ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี และ สสว.
ที่จัดกิจกรรมได้สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณหัสยา สกุลนามอเนก
เจ้าของธุรกิจ : แบรนด์ ALLEGRO ORGANIC 

“คุ้มค่ามากที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ วิทยากรถ่ายทอดได้ดี
ลึกซึ้งและมีประโยชน์ควรจัดกิจกรรมบ่มเพาะเช่นนี้ต่อไปอีก”

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี