กำหนดการ “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) จังหวัดนครปฐม

กำหนดการ
“สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business)
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

**********************************

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.         ชมวีดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๕ น.         กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดย คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๐๙.๒๕ – ๑๒.๐๐ น.         WORKSHOP เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         สัมมนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.         สัมมนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) (ต่อ) โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

๑๖.๐๐ น.                       ตอบข้อซักถาม /สรุปปิดท้ายงานสัมมนา

***************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ นครปฐม 2 Google My Business (95.2 KiB, 27 downloads)