ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า

พลาดไม่ได้ กับงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า”

ยกโลกออนไลน์มาไว้บนโลกแห่งความจริง พบกับมหกรรมสินค้าคุณภาพจาก SME ทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า

ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แล้วพบกัน ณ ลาน Grand Hall ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562