รายงาน: หนุนโครงการ SME ONLINE ชูดี-เร็วดันยอดขายรับยุคดิจิทัล

ดึง15เว็บขายของเอสเอ็มอี1บาท
April 30, 2018
คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: ‘อี-คอมเมิร์ซ’ไทย’กลัว?-กล้า?’ สร้างระบบพื้นฐาน’ลุยตลาดโลก’
May 1, 2018

รายงาน: หนุนโครงการ SME ONLINE ชูดี-เร็วดันยอดขายรับยุคดิจิทัล

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศสสว. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับSME หรือ ‘SME ONLINE’ จึงได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2561 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงานประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สสว. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customer(B2 B 2C) ควบคู่ไปกับการพัฒนา SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
สำหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคไทย ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญของผู้ประกอบการ SME คือ ขาดทักษะในการทำตลาดออนไลน์ สสว.ในฐานะหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้อย่างแข็งแรง และมั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านโครงการส่งเสริม พัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561
ทั้งนี้กิจกรรมที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ไปอบรมให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้สามารถทำธุรกิจ ออนไลน์ได้จริง เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนเนื้อหาสินค้า รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับ SME ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ด้วย อีกทั้งยังจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มด้วยตนเองอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง สสว.เชื่อว่าการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ตัวผู้ประกอบการเอง ต้องรู้จักปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ และความ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันมีช่องทางการจำหน่ายและมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก SME วันนี้ต้องดีและเร็วจึงจะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ สสว. ยังเชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตกับกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยจับมือกับ E-marketplace ที่เข้าร่วมโครงการจัดแคมเปญ ‘SME 1 BAHT’ ลดราคา สินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการSME ONLINE โดยจำหน่ายในราคา 1 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ส่วนที่เหลือ สสว.จะเป็นผู้สนับสนุน แต่ไม่รวมค่าขนส่ง โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-1 ก.ย.61 รวมสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญกว่า 100,000 รายการ
สำหรับการดำเนินงานโครงการ SME ONLINE ในปีนี้ สสว.คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการกว่า50,000 ราย มีสินค้าและบริการเข้าร่วมจำหน่ายผ่านทางออนไลน์กว่า100,000 รายการ และสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า650 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนสำหรับ SME ต่อไป

Comments are closed.