โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up)
ปีงบประมาณ 2565

ระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


กลุ่มเป้าหมาย


ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี / ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม A / กลุ่ม B ตามการแบ่งกลุ่ม Quadrant ของพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ ปี 2562 / วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร


พื้นที่ดำเนินการ


กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, อ่างทอง, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุดปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว


ข่าวจากสื่อ

This is the title


เข้าร่วมโครงการ
กับเรา

สมัครเข้าร่วม