เสียงตอบรับผู้ประกอบการ

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

>> รับสมัคร