เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ตั้งแต่ปี 2560-2562 และในปี 2563 จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing โดยการดำเนินงานในปี 2560-2563 มีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์กว่า 181,569 ราย สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 34,392 ร้านค้า มีจำนวนสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 442,220 รายการ สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการแล้วกว่า 2,500 ล้านบาท อีกทั้งยังสร้างความตื่นตัวต่อให้กับผู้ประกอบการ ในการนำ Digital Marketing มาใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ


>> รับสมัคร