เกี่ยวกับโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ


ภาคกลางตอนบน ภาคกลางปริมณฑล และกรุงเทพฯ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท โดย มทร.ธัญบุรี รับผิดชอบพื้นที่สีน้ำเงิน

หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ตั้งแต่ปี 2560-2562 และในปี 2563 จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing โดยการดำเนินงานในปี 2560-2563 มีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์กว่า 181,569 ราย สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 34,392 ร้านค้า มีจำนวนสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 442,220 รายการ สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการแล้วกว่า 2,500 ล้านบาท อีกทั้งยังสร้างความตื่นตัวต่อให้กับผู้ประกอบการ ในการนำ Digital Marketing มาใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้น สสว. จึงจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการนำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า อีกทั้ง การวางแผนกลยุทธ์ ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1.วิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) วิสาหกิจขนาดย่อม
2.บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมาย วิธีการวัด
1.จำนวนผู้ประกอบการที่มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ราย 300 จำนวน Link ร้านค้าออนไลน์
2.จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ ราย 600 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่มช่องทางออนไลน์และส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของสินค้า
3.จำนวนผู้ประกอบการที่ได้เพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ ราย 80 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ Digital Marketing Plan
ผลลัพธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย วิธีการวัด
1.สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ล้านบาท 128.95 จำนวนยอดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในโครงการในระยะเวลา 2 - 3 ปี
>> รับสมัคร