ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดลพบุรี
July 31, 2018
กำหนดการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุ พรรณบุรี
August 6, 2018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสระบุรี

        งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กับการบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างแบรนด์อย่างไร ให้โลกออนไลน์รู้จัก” และ Workshop “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดร.อภิรัตน์ โรงแรมอารมณ์ดี รีสอร์ท จ.สระบุรี   

       งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME  ปี 2561 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.ธัญบุรี โดย คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ขึ้นแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 15,000 ราย มีสินค้าและบริการได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 35,000 ผลิตภัณฑ์ และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 3,000 ราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ได้ มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องของการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งโครงการยังมีกิจกรรมดีๆ ถ่ายภาพสินค้าให้กับผู้ประกอบการฟรี พร้อมทั้งช่วยเขียนเนื้อหารายละเอียดของสินค้าให้อีกด้วย และในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ www.smeonline.rmutt.ac.th

       คุณนิพนธ์ คณิตสุทธิวงศ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดสระบุรี  ตัวแทนเจ้าหน้าที่ OSS สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นพูดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ OSS โดยทางศูนย์ฯ มีหน้าที่หลักในการขึ้นทะเบียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs คอยให้การช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุน การตลาด การให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นฟื้นฟู การยกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านธุรกิจการค้าเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแจ้งกิจกรรมต่างๆ กับทางผู้ประกอบการได้ทราบ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

       คุณวรตา ทะนันรัมย์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานอุสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ขึ้นกล่าวแนะนำบริการ ซึ่งสำนักงานอุสาหกรรมมีภารกิจหลักในการติดตามผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานฯ การให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ และทางสำนักงานยังมีโครงการดีๆ ได้จัดตั้งศูนย์ IT เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์  รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาด้านการผลิต การให้บริการสินเชื่อ การให้บริการกองทุนพัฒนาฯ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1358 หรือที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

       คุณธิติมา ตารุสะ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดสระบุรี ได้ขึ้นกล่าวถึงหน้าที่หลักของสมาพันธ์เอสเอ็มอี ในการจัดรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสระบุรี เพื่อคอยแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการได้ทราบ การให้บริการและพัฒนาโครงการเพื่อจัดอบรมมอบความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการให้บริการแหล่งเงินทุน รวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการในการแจ้งปัญหาหรือความต้องการต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนส่งเรื่องไปยังส่วนกลาง และหากผู้ประกอบการต้องการเข้าร่วมกลุ่มหรือบริการต่างๆ ที่สมาพันธ์ฯ มีให้บริการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-188-8845

       จากนั้นพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างแบรนด์อย่างไร ให้โลกออนไลน์รู้จัก” โดย คุณปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ได้มาแนะนำเทคนิคการสร้างแบรนด์กับ 4 เรื่องหลักๆ ที่ควรทราบ คือ 1. Build your Brand การรู้จักแบรนด์และเรียนรู้เทคนิคการสร้างแบรนด์ 2. Brand Development & Strategy การพัฒนาแบรนด์และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 3. Go Online ความสำคัญ ความเข้าใจการตลาดออนไลน์และเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ และ 4. Building Online Brand กระบวนการและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ออนไลน์ ซึ่งทั้ง 4 เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ทำไมต้องมีแบรนด์ และจะทำอย่างไรให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักและติดตลาดออนไลน์ได้

       ช่วงบ่ายต่อด้วย Workshop เรื่อง “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการ มทร.ธัญบุรี ได้มาแนะนำและสอนการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทาง Shopee  สำหรับผู้ขายสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ใน 30 วินาที เพียงเลือกลงทะเบียนง่ายๆ ได้ 3 รูปแบบ คือ 1. เบอร์โทรศัพท์ 2. E-mail และ 3. Facebook และ 3 ขั้นตอนในการขายสินค้าบน Shopee ออนไลน์ คือ 1. ถ่ายรูปสินค้า 2. ใส่รายละเอียดสินค้าและตั้งราคา และ 3. อัพสินค้าและแชร์ในโซเชียล ขายอย่างมืออาชีพด้วยผู้ช่วยการขาย และช้อปอย่างปลอดภัยกับการการันตีโดย Shopee และที่สำคัญ Shopee ไม่มีค่าสมัครสมาชิก ไม่ชาร์จบัตรเครดิต ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าลงขายสินค้า และไม่มีค่าโอนเงิน ลงขายออนไลน์กับทาง Application Shopee ได้แบบฟรีๆ กับการซื้อขายผ่าน Shopee แบบทุกทีทุกเวลา รวมถึงยังมีการแนะนำเทคนิคในการเพิ่มยอดขายบน Shopee ด้วยการเลือกใช้เครื่องส่งเสริมการซื้อขายผ่าน Marketing Centre ที่จะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายบนร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายได้

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee7.6 MiB15
เรื่อง สร้างแบรนด์อย่างไร ให้โลกออนไลน์รู้จัก4.7 MiB230

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

Comments are closed.